foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Děkujeme všem partnerům

 

 SS logo

 

lowiscult

 

partyplace

 

lwisclt

 

 lasik next level

 

relax 

 

lifeintown


 

 


 

 


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakoupením vstupenky návštěvník projevuje svůj souhlas s návštěvním řádem akce a zavazuje se dodržovat následující pravidla:

Vstup na letištní plochu, jakožto pobyt na ploše a účast ve všech soutěžích  CARWARS  je na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil.

Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, kteří budou oblečeni do reflexních vest, případně do jednotného pořadatelského oblečení.

Při vstupu bude každý návštěvník označen barevným náramkem. Vstupenka platí po celý víkend, při opakovaném vstupu na letiště se musí návštěvník prokázat tímto náramkem.

V celém areálu letiště je omezena rychlost jízdy na max. 30 km/h. Omezení se nevztahuje na vyznačenou závodní dráhu.

V případě, že některý návštěvník akce bude ohrožovat ostatní diváky nebezpečnou jízdou, bude driftovat na ranvejích či v kempu či překročí rychlostní limit 30 km/h, dochází ze strany pořadatele k následující penalizaci:

1/ Každý, kdo poruší výše uvedená pravidla, bude okamžitě vykázán z areálu akce, bude mu znehodnocena vstupenka a návštěvník ztrácí možnost se do areálu srazu vrátit.

2/ V případě, že se jedná o první porušení Pravidel akce, může provinilec zvolit následující variantu: Odstaví vozidlo do vyhraženého oploceného a hlídaného parkoviště na minimálně 5 hodin od spáchání přestupku. V případě, že ke spáchání přestupku dojde po 17:00 a vydání blokovaného vozu by vycházelo do Zákazu noční jízdy, který platí od 22:00, dojde k vydání blokovaného vozu až ráno po 7:00. Majitel vozu si ponechá klíče od vozu u sebe, vozidlo je však blokováno mobilním oplocením.

Od 22:00 platí zákaz noční jízdy. Pokud bude chtít některý návštěvník opustit se svým vozem areál letiště, učiní tak v doprovodu pořadatelského vozidla a už mu nebude umožněno, až do 6:00, vrátit se zpět do areálu srazu. Řidiči, kteří poruší zákaz noční jízdy, budou i se svým vozem vykázáni z areálu srazu a to bez náhrady vstupného.

V areálu platí pro každého cestujícího povinnost být při jízdě připoután bezpečnostním pásem.

Parkování vozidel a kempování dovoleno pouze na vyhrazených místech.

Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se provizorním dopravním značením, výslovně je zakázáno pohybovat se v prostorách za dopravními značkami "Zákaz vstupu".

Automobily je možné zaparkovat pouze na vyznačených parkovištích uvnitř areálu podle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich budou odtažena na náklady majitelů.

Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění. Vozidla smí řídit jen řidiči, kteří nejsou pod vlivem alkoholu. V případě vyzvání pořadatelem jsou všichni řidiči povinni podrobit se orientační dechové zkoušce. Pokud je zkouška pozitivní, je návštěvník povinen odstavit vozidlo a nepokračovat v jízdě.


Účastník akce je zodpovědný za technický stav vozidla, se kterým se akce zúčastní. Zodpovídá také za platné STK vozidla.

Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce.

Je zakázáno vnášet do areálu akce jakékoli nápoje ve skleněných obalech. Každý návštěvník je na požádání povinen umožnit kontrolu zavazadlového prostoru. Porušení zákazu znamená okamžité vyloučení z areálu akce bez náhrady vstupného.

Je zakázáno pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. "gumování". Pro tuto činnost je na letišti vyhrazen vymezený prostor. Řidiči, kteří poruší zákaz driftování mimo vyhražené místo, budou i se svým vozem vykázáni z areálu srazu bez náhrady vstupného.

Řidič je při jízdě na závodní trati povinen snížit rychlost jízdy, nebo zastavit:

a/   Pokud se na trati, nebo v její nebezpečné blízkosti objeví lidé,
b/   pokud na trati dojde k nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel,
c/   na pokyn pořadatele.

Při jízdě po závodní trati řidič využije vždy pouze jeden jízdní pruh, je zakázáno měnit jízdní pruh během jízdy.

Děti do 15-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů.

Psům bude povolen vstup do areálu. Po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což zodpovídá majitel.

Zakoupením vstupenky a následnou účastí na akci návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s pořizováním nekomerčních obrazových záznamů své osoby všemi v současnosti známými technologiemi.

Veškeré komerční aktivity v areálu bez souhlasu pořadatelů jsou zakázány. Jako komerční aktivity je míněn prodej či nabízení zboží jakéhokoli charakteru, prezentace služeb nebo výrobků či distribuce reklamních materiálů. Porušení tohoto pravidla znamená okamžité vykázání z areálu srazu bez náhrady vstupného.

Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Po celém areálu budou v dostatečné míře rozmístěny mobilní odpadkové koše a odpadkové boxy..

Návštěvníci, kteří budou v areálu kempovat, dostanou na vjezdu igelitový pytel na odpadky. Pokud ho při odjezdu necháte plný u některého z odpadkových košů, budeme vám velice zavázáni:)

back button